آمار هر آنچه یك ایرانی باید بداند! - مطالب دیگر نوشتارها

از واژگان پارسی بهره ببرید...

درود بر شما میهن پرستان.
به وسیله فایل پی دی اف بالا می توانید لیستی از واژگان عربی موجود در زبان فارسی + معادل پارسی آنها را ببینید.
 فایل بالا را دانلود كنید. بخش هایی از لیست رو بخونید واژگان قابل جایگزینی رو پیدا كنید و از معادل پارسی آنها در گفتارتان بهره ببرید..
چرا كه از اصلی ترین ركن های فرهنگ یك كشور ، زبان آن كشور است.
حتما شنیدید كه می گن فارسی زبان ها ! خوب این یعنی چی. یعنی كسایی كه زبانشون فارسیه رو تو یه پوشه قرار دادند!
به راستی این كار ، كار مهم وسختیه كه باید صورت بگیره.

فهرست واژگان عربی موجود در زبان فارسی + معادل پارسی آن ها:

به جای اول بگو نخست
به جای اولین بگو نخستین
به جای ابتدا بگو نخست
به جای شروع بگو آغاز
به جای لباس بگو پوشاك- جامه
به جای فتح یا ظفر بگو پیروزی
به جای رئیس یا مسئول بگو سرپرست
به جای مراجعت بگو بازگشت
به جای شجاع بگو دلیر- شیردل
به جای طعم بگو مزه
به جای عاقبت بگو سرانجام
به جای خطیب بگو سخنران
به جای صلح بگو سازش- آشتی
به جای ظاهر بگو نما
به جای مشاهده بگو نگریستن- تماشا
به جای داخل بگو تو یا درون
به جای منهدم بگو نابود
به جای انهدام بگو نابودی
به جای اطلاع بگو آگاهی
به جای حاضر بگو آماده
به جای ساحل بگو كناره یا كنار
به جای غریب بگو ناآشنا
به جای غریبی بگو ناآشنایی
به جای غسل بگو شست و شو
به جای عهد بگو پیمان
به جای تذكر بگو یادآوری- گوشزد
به جای قریب بگو نزدیك
به جای بین بگو میان
به جای صلوه بگو نماز
به جای قرار بگو پیمان
به جای قدرتمند بگو نیرومند
به جای رسول بگو فرستاده
به‌ جای جواب بگو پاسخ
به جای سارق بگو دزد
به جای قابل قبول بگو پذیرفتنی
به جای عرض بگو پهنا
به جای طول بگو درازا
به جای طویل بگو دراز
به جای ارتفاع بگو بلندی
به جای عریض    بگو پهن
به جای عمیق بگو گود
به جای مریض بگو بیمار
به جای مریضی بگو بیماری
به جای مریض‌خانه بگو بیمارستان
به جای مجروح بگو زخمی
به جای جرح بگو زخم
به جای صدمه بگو آسیب
به جای صدمه دیده بگو آسیب دیده
به جای مصدوم بگو آسیب دیده
به جای اولاد بگو فرزندان
به جای مرحومه بگو شادروان
به جای استعمال بگو كاربرد
به جای دلیل بگو انگیزه
به جای دلایل بگو انگیزه‌ها
به جای مشابه بگو همانند
به جای درك كردن بگو پی بردن
به جای مثال بگو نمونه
به جای برای مثال بگو برای نمونه
به جای اخطار بگو هشدار
به جای ایمان بگو باور- باورداشت
به جای بلافاصله بگو بی‌درنگ
به جای زیاد بگو بسیار
به جای خراب بگو ویران
به جای خرابه بگو ویرانه
به جای جسد بگو پیكر
به جای حدس بگو گمان
به جای حدس می‌زنم بگو گمان می‌كنم
به جای مقاومت بگو پایداری
به جای علامت بگو نشانه
به جای علائم بگو نشانه‌ها
به جای علائم راهنمایی و رانندگی بگو نشانه‌های راهنمایی و رانندگی
به جای حمل و نقل بگو ترابری
به جای فقر بگو تهیدستی- نداری
 به جای فقیر بگو تهیدست
به جای مقایسه می‌كنم بگو می‌سنجم
به جای خلاصه بگو چكیده
به جای مذهب- دین بگو كیش- آیین
به جای الان بگو اكنون
به جای حالا بگو اكنون
به جای بدون شك بگو بی‌گمان
به جای بی‌شك بگو بی‌گمان
به جای دفاع بگو پدافند
به جای معادل بگو برابر
به جای تمامی بگو همگی
به جای عصانی بگو خشمگین
به جای شهادت بگو گواهی
به جای شهادت داد كه ... بگو گواهی داد كه ...
به جای اذیت بگو آزار
به جای بی‌فایده بگو بیهوده
به جای فایده بگو سود- هوده
به جای تخمین بگو برآورد
به جای محترم بگو ارجمند
به جای احترام بگو ارج
به جای ممكن بگو شدنی
به جای واحد بگو یكتا
به جای خدای واحد بگو خدای یكتا
به جای حد بگو مرز- كران
به جای احتیاط بگو پروا
به جای موسسه بگو بنیاد- نهاد- سازمان
به جای مهاجرت بگو كوچ
به جای اقتباس از ... بگو برگرفته از ...
به جای قیام بگو شورش- خیزش
به جای مختلف بگو گوناگون
به جای قسمت دوم بگو بخش دوم
به جای قدیمی بگو كهنه
به جای جدیدالانتشار بگو تازه چاپ
به جای جدیدالتاسیس بگو نوساز- تازه‌ساز
به جای البسه بگو پوشاك
 به جای محله بگو برزن
به جای خالص بگو ناب- سره (sare)
به جای طبیعت انسان بگو سرشت آدمی
به جای ماهیت كار بگو سرشت كار
به جای پیش شرط بگو پیش نیاز
به جای علاوه بر این بگو افزون بر این
به جای لجباز بگو یكدنده- ستیزه‌جو
به جای لجبازی بگو یكدندگی
به جای مستمر بگو پیوسته
به جای مسكن (دارو) بگو آرامبخش
به جای مبارك باد بگو خجسته باد
به جای خادم بگو پیشكار
به جای میلاد بگو زادروز
به جای عمل بگو كنش
به جای عكس‌العمل بگو واكنش
به جای اطلاعات بگو داده‌ها
به جای معلومات بگو دانسته‌ها
به جای تدبیر بگو راهكار
به جای نجوم بگو اخترشناسی
به جای منجم بگو اخترشناس
به جای قوم بگو تیره
به جای بی‌توجه بگو بی‌پروا
به جای توجه بگو پروا
به جای عادت بگو خو
به جای عادت كردم بگو خو گرفتم
به جای خیال كردم بگو گمان كردم- پنداشتم
به جای مقدس بگو ورجاوند (varjavand)
به جای اساس بگو بنیاد
به جای بصیرت بگو بینش
به جای خبر بگو تازه
به جای اخبار بگو تازه‌ها
به جای انتظار بگو چشمداشت
به جای انتظار داشتن بگو چشم‌داشتن
به جای دقیق بگو ریزبین
به جای درس بگو آموزه
به جای درس اول بگو آموزه‌ی نخست
به جای متعدد بگو انبوه
به جای اختراع بگو نوآوری
به جای امتناع بگو خودداری- پرهیز
به جای امتناع كردن بگو خودداری كردن
به جای صالح بگو درستكار
به جای صحیح بگو درست
به جای انعكاس بگو بازتاب
به جای وضع حمل بگو زایمان
به جای نورانی بگو درخشان
به جای از بین بردن بگو از میان بردن
به جای دعا بگو نیایش
به جای دعا می‌كنم بگو نیایش می‌كنم
به جای وحشت بگو هراس- ترس- بیم
به جای كافی است بگو بس است
به جای توجه كردن بگو روی نهادن        به جای عید بگو جشن
به جای اعیاد بگو جشن‌ها
به جای سئوال بگو پرسش
به جای سرقت بگو دزدی
به جای بینهایت بگو بیكران
به جای امداد بگو یاری رسانی
به جای مدد بگو یاری
به جای امدادگر بگو یاری رسان
به جای عازم بگو رهسپار- راهی
به جای مقابل بگو روبرو
به‌ جای مساوی بگو برابر
به جای نصیحت بگو پند یا اندرز
به جای مجلس بگو انجمن
به جای عقل بگو خرد
به جای منظره بگو چشم‌انداز
به جای حبس بگو زندان
به جای محبوس بگو زندانی
به‌جای موفقیت بگو كامیابی
به جای موفق بگو كامیاب
به جای عظیم بگو سترگ
به جای رفیق بگو دوست
به جای كلمه بگو واژه
به جای كلمات بگو واژه‌ها
به جای انتخاب بگو گزینش
به جای استقامت بگو پایداری
به جای عدل بگو داد
به جای عادل بگو دادگستر- دادگر
به جای ظلم بگو ستم- بیداد
به جای ظالم بگو ستمگر- بیدادگر
به جای تحرك بگو جنبش
به جای خلاصی بگو رهایی
به جای خلاص بگو رها
به جای اخوی بگو برادر
به جای قرارداد بگو پیمان‌نامه
به جای قدرت بگو نیرو- توان
به جای ارسال كردن بگو فرستادن
به جای فرار بگو گریز
به جای یومیه بگو روزانه
به جای مفید بگو سودمند
به جای اسم بگو نام
به جای طهران بگو تهران
به جای اطاق بگو اتاق
به جای طراز بگو تراز (همانند ترازو)
به جای سعی بگو كوشش
به جای اتحاد بگو همبستگی
به جای عمران بگو آبادانی
به جای قبرستان بگو گورستان
به جای قبر بگو گور
به جای مقبره بگو آرامگاه
به جای مرحوم بگو شادروان
به جای قضاوت بگو داوری
به جای زبان محاوره‌ای بگو زبان گفتاری
به جای عقاب بگو شهباز
به جای رزق بگو روزی
به جای مریخ بگو بهرام
به جای عذرخواهی بگو پوزش
به جای عذر می‌خواهم بگو پوزش می‌خواهم با ببخشید
به جای تمنا بگو خواهش
به جای تمنا می‌كنم بگو خواهش می‌كنم
به جای استدعا می‌كنم بگو خواهش می‌كنم- درخواست می‌كنم
به جای تبریك بگو شادباش- شاباش
به جای خاص بگو ویژه
به جای معكوس بگو وارونه
به جای شوكت بگو شكوه
به جای اشكال بگو خرده
به جای به احتمال زیاد بگو به گمان بسیار
به جای ثبت‌نام بگو نام‌نویسی
به جای ثبت نام كردن بگو نام‌نویسی كردن
به جای زباله بگو آشغال
به جای فارسی بگو پارسی
به جای مقایسه بگو سنجش
به جای حدی ندارد از ... بگو مرزی ندارد از ...
به جای مشكل بگو دشوار
به جای كار مشكلی است بگو كار دشواری است
به جای شغل بگو كار- پیشه
به جای جلسه بگو نشست
به جای جلسه كارمندان بگو نشست كارمندان
به جای مجرم بگو بزهكار
به جای جرم بگو بزه
به جای لعنت بگو نفرین
به جای لعنت كردن بگو نفریدن- نفرین كردن
به جای ظرفیت بگو گنجایش
به جای بعضی بگو برخی
به جای بعضی اوقات بگو هر از چند گاهی
به جای بعضی وقتها بگو گاهی
به جای خلف وعده بگو پیمان‌شكنی
به جای اسلحه بگو جنگ‌افزار
به جای نادر بگو كمیاب
به جای سم بگو زهر
به جای سمی بگو زهری- زهرآگین
به جای بی‌احتیاط بگو بی‌پروا
به جای شجاعت بگو دلیری
به جای مساوات بگو برابری
به جای تقریباً 50 عدد بگو نزدیك 50 تا- كم و بیش 50 تا
به جای خاصیت بگو ویژگی
به جای خاص بگو ویژه
به جای عزاداری بگو سوگواری
به جای كذب بگو دروغ
به جای اكاذیب بگو دروغ‌ها
به جای حمام بگو گرمابه
به جای حیات بگو زندگی
به جای بعید بگو دور
به جای طلافروش بگو زرگر
به جای طلا بگو زر
به جای طلایی بگو زرین
به جای مشغله بگو كار و بار
به جای حرفه بگو پیشه
به جای مجنون بگو دیوانه- شیدا
به جای مجذوب بگو شیفته- شیدا
به جای ظن بگو گمان
به جای به ظن من بگو به گمان من
به جای سوء ظن بگو بدگمانی
به جای مجسمه بگو تندیس
به جای محیط بگو پیرامون
به جای در مورد بگو درباره
به جای مورد بگو باره
به جای فعال بگو پركار- پویا
به جای نقطه نظر بگو دیدگاه- نگرش 
به جای مشرق بگو خاور
به جای  مغرب بگو باختر
به جای نحوه بگو روش- شیوه
به جای نحوه كار بگو روش كار
به جای مظهر یا سمبول (لاتین) بگو نماد
به جای استهلاك بگو فرسایش
به جای خجالت بگو شرمساری
به جای خجول بگو شرمسار
به جای خجالت می‌كشم بگو شرم دارم
به جای تعداد بگو شمار
به جای سلام بگو درود
به جای سلام بگو نیك روز (واژه‌ی دوران ساسانی)
به جای اكثریت بگو بیشتری
به جای اقلیت بگو كمتری
به جای حداكثر بگو بیشینه
به جای حداقل بگو كمینه- دست كم
به جای ترجمه بگو برگردان
به جای قبول می‌كنم بگو می‌پذیرم
به جای نطق بگو سخنرانی
به جای ناطق بگو سخنران
به جای خسارت بگو زیان
به جای كفایت بگو بسنده- بسندگی
به جای كفایت می‌كند بگو بسنده می‌كند
به جای قیمت بگو بها
به جای اشتغال بگو كارگماری
به جای استفاده بگو كاربرد
به جای لهجه بگو گویش
به جای محدود بگو اندك
به جای تعداد محدودی بگو شمار اندكی
به جای مقصر بگو گناهكار

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 27 بهمن 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

برگزیدن نام های پارسی برای فرزندان خود

لیستی از نام های پارسی دختر و پسر

هر كشور فرهنگ خود را دارد و هر كشور باید فرهنگ خود را دوست بدارد.

بسیاری از شما طبق رسم معمول نام های عربی كه بعضا نام ائمه هستند را بر فرزندان خود می گذارید ولی باید توجه داشته باشید كه شما علاوه بر مسلمان بودن ایرانی نیز هستید!
اكنون از دیدگاه ما باید تنها نام پارسی را بر فرزندان خود بگذاریم چرا كه بسیاری از نام ها خیلی كمرنگ شده اند: كمبوجیه ، خشایار ، كوروش و...
امیدوارم بتوانید هم مسلمان باشید و هم ایرانی!

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 آذر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

میهن پرست راستین چه كسی است؟

میهن پرست راستین کسی است که:

- عمر خود را برای کشورش بدهد بسان فردوسی

- جان خود را برای کشورش بدهد بسان آرش کمانگیر

- از دفن شدن در خاک کشورش افتخار کند بسان کورش بزرگ

- از کشور خود دفاع کند و از نا امیدی به دور باشد بسان همه شما  

    

مجسمه کورش بزرگ در پاسارگاد        مجسمه فردوسی در تهران            یک میهن دوست...!

 

امیدوارم شما این موارد را در خود بیابید...

در برخی وبلاگ ها دیده می شود که شخص به اصطلاح میهن دوستی چندین اتفاق ناراحت کننده را با هم می آورد و از این طریق قصد دارد شما را به دفاع از کشورتون سوق دهد. مثلاً در اکثر وبلاگهایی که در مورد خلیج همیشه فارس نوشته اند می بینید که طوری وانمود کرده اند که انگار همه جهان آن نام جعلی را به رسمیت می شناسند!!! در صورتی که شما اگر در ویکی پدیا یا جاهای دیگر ببینید ان نام جعلی هیچ جایی ندارد و سازمان ملل هم نام خلیج فارس را به رسمیت می شناسد.

 که این نوع انتقاد به جز به هم ریختن اعصاب و ناراحتی هم میهنان عزیز فایده ی دیگری ندارد از شما دوستان خواهش می کنم از آوردن نکات منفی پشت سر هم و چشم پوشی از نکات مثبت خود داری کنید که به دور از میهن پرستی است...

نوشته شده در تاریخ شنبه 27 شهریور 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

بزرگترین کشور گشای جهان چه کسیست؟

به نظر شما موفق ترین کشورگشا و بزرگترین ارتشبد تاریخ جهان چه کسیست؟

برای پاسخ به این سوال به سایت معروف listverse سری بزنید!!!

لینک کامل:
http://listverse.com/2008/10/11/top-10-most-successful-military-commanders

پاسخ دور از اندیشه ی ما ایرانی ها نیست...  این سایت به هیچ وجه جانبدارانه عمل نمی کند و آمارهایش برای همه پذیرفته شده است... حتما کلیک کنید ^
میهنم ، جانم فدای یک برگت ؛ یک برگ پاییزیت...

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 11 مرداد 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

وصیت نامه ی کوروش بزرگ

فرزندان من، دوستان من! من اکنون به پایان زندگی نزدیک گشته‌ام. من آن را با نشانه‌های آشکار دریافته‌ام. وقتی درگذشتم مرا خوشبخت بپندارید و کام من این است که این احساس در کردار و رفتار شما نمایانگر باشد، زیرا من به هنگام کودکی، جوانی و پیری بخت‌یار بوده‌ام. همیشه نیروی من افزون گشته است، آن چنان که هم امروز نیز احساس نمی‌کنم که از هنگام جوانی ناتوان‌ترم. من دوستان را به خاطر نیکویی‌های خود خوشبخت و دشمنانم را فرمان‌بردار خویش دیده‌ام. زادگاه من بخش کوچکی از آسیا بود. من آنرا اکنون سربلند و بلندپایه باز می‌گذارم. اما از آنجا که از شکست در هراس بودم، خود را از خودپسندی و غرور بر حذر داشتم. حتی در پیروزی های بزرگ خود، پا از اعتدال بیرون ننهادم. در این هنگام که به سرای دیگر می‌گذرم، شما و میهنم را خوشبخت می‌بینم و از این رو می‌خواهم که آیندگان مرا مردی خوشبخت بدانند. مرگ چیزی است شبیه به خواب. در مرگ است که روح انسان به ابدیت می پیوندد و چون از قید و علایق آزاد می گردد به آتیه تسلط پیدا می کند و همیشه ناظر اعمال ما خواهد بود پس اگر چنین بود که من اندیشیدم به آنچه که گفتم عمل کنید و بدانید که من همیشه ناظر شما خواهم بود، اما اگر این چنین نبود آنگاه ازخدای بزرگ بترسید که در بقای او هیچ تردیدی نیست و پیوسته شاهد و ناظر اعمال ماست. باید آشکارا جانشین خود را اعلام کنم تا پس از من پریشانی و نابسامانی روی ندهد. من شما هر دو فرزندانم را یکسان دوست می‌دارم ولی فرزند بزرگترم که آزموده‌تر است کشور را سامان خواهد داد. فرزندانم! من شما را از کودکی چنان پرورده‌ام که پیران را آزرم دارید و کوشش کنید تا جوان‌تران از شما آزرم بدارند. تو کمبوجیه، مپندار که عصای زرین پادشاهی، تخت و تاجت را نگاه خواهد داشت. دوستان یک رنگ برای پادشاه عصای مطمئن‌تری هستند. همواره حامی کیش یزدان پرستی باش، اما هیچ قومی را مجبور نکن که از کیش تو پیروی نماید و پیوسته و همیشه به خاطر داشته باش که هر کسی باید آزاد باشد تا از هر کیشی که میل دارد پیروی کند . هر کس باید برای خویشتن دوستان یک دل فراهم آورد و این دوستان را جز به نیکوکاری به دست نتوان آورد.آرامگاه کوروش بزرگ در پاسارگاد (استان فارس)


از کژی و ناروایی بترسید. اگر اعمال شما پاک و منطبق بر عدالت بود قدرت شما رونق خواهد یافت، ولی اگر ظلم و ستم روا دارید و در اجرای عدالت تسامح ورزید، دیری نمی انجامد که ارزش شما در نظر دیگران از بین خواهد رفت و خوار و ذلیل و زبون خواهید شد. من عمر خود را در یاری به مردم سپری کردم. نیکی به دیگران در من خوشدلی و آسایش فراهم می ساخت و از همه شادی های عالم برایم لذت بخش تر بود. به نام خدا و نیاکان درگذشته‌ی ما، ای فرزندان اگر می خواهید مرا شاد کنید نسبت به یکدیگر آزرم بدارید. پیکر بی‌جان مرا هنگامی که دیگر در این گیتی نیستم در میان سیم و زر مگذارید و هر چه زودتر آن را به خاک باز دهید. چه بهتر از این که انسان به خاک که این‌همه چیزهای نغز و زیبا می‌پرورد آمیخته گردد. من همواره مردم را دوست داشته‌ام و اکنون نیز شادمان خواهم بود که با خاکی که به مردمان نعمت می‌بخشد آمیخته گردم. هم‌اکنون درمی یابم که جان از پیکرم می‌گسلد ... اگر از میان شما کسی می‌خواهد دست مرا بگیرد یا به چشمانم بنگرد، تا هنوز جان دارم نزدیک شود و هنگامی که روی خود را پوشاندم، از شما خواستارم که پیکرم را کسی نبیند، حتی شما فرزندانم. پس از مرگ بدنم را مومیای نکنید و در طلا و زیور آلات و یا امثال آن نپوشانید. زودتر آنرا در آغوش خاک پاک ایران قرار دهید تا ذره ذره های بدنم خاک ایران را تشکیل دهد. چه افتخاری برای انسان بالاتراز اینکه بدنش در خاکی مثل ایران دفن شود. از همه پارسیان و هم‌ پیمانان بخواهید تا بر آرامگاه من حاضر گردند و مرا از اینکه دیگر از هیچگونه بدی رنج نخواهم برد شادباش گویند. به واپسین پند من گوش فرا دارید. اگر می‌خواهید دشمنان خود را تنبیه کنید، به دوستان خود نیکی کنید.

روحش شاد...

نوشته شده در تاریخ جمعه 25 تیر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

ایران پرست باش...

دست ار دهد به پای گل و لاله مست باش

جامی بنوش و بی خبر از هر چه هست باش

بــر فــرق دوســتـان دو رو،پــشــت پــای زن

در جـنـگ دشـمـنـان وطـن ،چـیـره دسـت بـاش

فــتــح و شــکــســت ،لازمــه زنــدگـی بٌــــــوَد

ای مــرد زنـدگـی، پــی فـتـح و شـکــسـت بــاش

تـرکــی و پــارسـی،نـکـنـد  فــرق پــیــش مـــــا

از هــر کـجـا کـه زاده ای ایـران پـرسـت بــاش

منبع: http://piroz-bashi-iran.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 15 تیر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

سخنان فلسفی از "کوروش بزرگ"

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.


اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.


سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .


اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .


کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .


انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .


همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد


آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .


وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .


من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.بعد از مرگ، مرا بدون تابوت به خاک بسپارید تا ذره ، ذره ی وجودم جزء خاک ایران گردد
کوروش بزرگ

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 9 تیر 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | دیدگاه ها()

دانلود شاهنامه ی فردوسی توسی

شما می توانید کل شاهنامه را به وسیله لینک زیر دانلود کنید و استفاده کنید.

بسی رنج بردم در این سال سی         عجم زنده کردم بدین پارسی

نمی رم از ان پس که من زنده ام           که تخم سخن من  پراکنده ام

فردوسی بزرگ

--------------------------------------

Download

نوشته شده در تاریخ جمعه 27 فروردین 1389    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

چند كلمه از ایران...

ایران کشوری در جنوب غربی آسیا و در منطقهٔ خاورمیانه است. نام رسمی آن جمهوری اسلامی ایران و پایتخت آن تهران است. پهناوری این کشور ۱٬۶۴۸٬۱۹۵ کیلومتر مربع (۱۸ام درجهان) است و بر پایهٔ آمار سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی، ۷۰ میلیون و ۴۷۲ هزار تن جمعیت داشته‌است و هرساله حدود یک میلیون نفر به جمعیت این کشور افزوده می‌شود.

در شمال با جمهوری آذربایجان، ارمنستان، و ترکمنستان؛ در شرق با افغانستان و پاکستان؛ و در غرب با ترکیه و عراق مرز زمینی دارد و همچنین دارای مرز دریایی در شمال با دریای خزر و در جنوب با خلیج فارس و دریای عمان است، که دو منطقهٔ نخست از مناطق مهم استخراج نفت و گاز در جهان هستند.

نظام سیاسی ایران برپایهٔ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ (بازنگری ۱۳۶۸) پایه‌ریزی شده‌است. بالاترین جایگاه رسمی ایران پس از انقلاب، ولایت فقیه است که اکنون در اختیار سید علی خامنه‌ای است. اسلام دین رسمی، تشیع مذهب رسمی و فارسی زبان رسمی ایران است. ایران به عنوان یک سرزمین و یک ملت دارای تاریخی کهن است و یکی از تاریخی‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.

ایران به واسطه قرار گرفتن در منطقهٔ میانی اوراسیا دارای موقعیتی راهبردی است. این کشور از اعضای سازمان ملل متحد، جنبش عدم تعهد، سازمان کنفرانس اسلامی، اوپک و سازمان اکو است. ایران یک قدرت منطقه‌ای در جنوب غربی آسیا است و جایگاهٔ مهمی را در اقتصاد جهانی به دلیل در اختیار داشتن صنعت نفت، صنعت پتروشیمی و گاز طبیعی برای خود بدست آورده‌است.

نوشته شده در تاریخ شنبه 10 بهمن 1388    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()

ورزش ایران

یك كشور به چند چیز می تواند افتخار كند:
تاریخ و فرهنگ خود.
علم و دانش
ورزشرتبه های ورزشی ایران در آسیا:
پر طرفدار ترین و مطرح ترین ورزش ها عبارتند از :
فوتبال - فوتسال - بسكتبال - والیبال
كه  در آسیا رتبه ی ایران این چنین است:
در فوتبال متوسط 3
در فوتسال 1
در بسكتبال متوسط 2
در والیبال متوسط 2

رتبه های جهانی ایران:
كشتی آزاد 2 - 4
فوتسال 4 - 7

كه از این نوشتار بر می آید كه ورزش ایران در آسیا مطرح است. پس... باز به شیر مردان ایران افتخار كنید...

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 فروردین 1388    | توسط: علی    | طبقه بندی: دیگر نوشتارها،     | نظرات()
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic