اینك كه به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و كشورها جهات اربعه را به سرگذاشته ا اعلام می كنم كه تا روزی كه زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی كه من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت كه حكام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی كه من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند


منشور حقوق بشر كوروش بزرگ ، پادشاه هخامنشی

من از امروز كه تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی كه زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم كرد و هر ملت آزاد است كه مرا به سلطنت خود قبول كند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم كرد

من تا روزی كه پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت كسی به دیگری ظلم كند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت وبه او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم كرد

من تا روزی كه پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید و من تا روزی كه زنده هستم نخواهم گذاشت كه شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به كار وا دارد

من امروز اعلام می كنم كه هر كسی آزاد است كه هر دینی را كه میل دارد بپرستد و در هر نقطه كه میل دارد سكونت كند مشروط بر اینكه در آنجا حق كسی را غصب ننماید و هر شغل را كه میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو كه مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینكه لطمه به حقوق دیگران نزند

من اعلام میكنم كه هر كس مسئول اعمال خود می باشد و هیچكس را نباید به مناسبت تقصیری كه یكی از خویشاوندانش كرده مجازات كرد و مجازات برادر گناهكار و بر عكس ممنوع است و اگر یك فرد از خانواده یا طایفه ای مرتكب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران

من تا روزی كه به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می كنم نخواهم گذاشت كه مردان و زنان به عنوان غلام و كنیز بفروشند و حكام و زیر دستان من مكلف هستند كه در حوزه حكومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و كنیز بشوند و رسم بردگی باید به كلی از جهان برافتد

از مزدا خواهانم كه مرا در راه اجرای تعهداتی كه نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالك اربعه بر عهده گرفته ام موفق گرداند

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 خرداد 1350    | توسط: علی    | طبقه بندی: تاریخ و فرهنگ ایران،     | نظرات()