(هگمتانه . همدان) = مادها * ( شوش- پاسارگاد – شیراز) = هخامنشیان * (دامغان – اشک آباد – تیسفون ) = اشکانیان * ( تیسفون – بیشابور- کازرون ) = ساسانیان * ( مدینه – تیسفون – بغداد ) خلفای راشد ین * (دمشق ) = امویان * ( بغداد ) = عباسیان * ( طبرستان ) = علویان * ( بخارا – نیشابور- مرو ) = طاهریان * (زرنج ) = صفاریان * ( بخارا ) = سامانیان * ( اصفهان - جرجان ) = زیاریان * ( همدان – ری – کرمان - شیراز- خوزستان - بغداد ) = آل بویه * ( غزنین ) = غزنویان * ( افغانستان ) = غوریان * ( ترکیه فعلی ) = سلاجقه * ( آذربایجان ) = اتابکان * ( افغانستان – خراسان ) = آل کرت * ( اتابکان فارس ) = فارس * ( کرمان ) = قراختائیان * ( نیشابور – اصفهان ) = سلجوقیان * ( قلعه الموت ) = اسماعیلیان * ( خراسان – سبزوار ) = سربداران * ( سمر قند – خوارزم ) = خوارزمشاهیان * ( مراغه – تبریز- سلطانیه ) = ایلخانیان * ( کرمان – فارس – کردستان ) = مظفریان * ( سمرقند – هرات ) = تیموریان * ( تبریز – قزوین – اصفهان ) = صفویه * ( مشهد ) = افشاریه * ( شیراز – کرمان ) = زندیه * ( تهران ) = قاجاریه * ( تهران ) = پهلوی

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390    | توسط: علی    | طبقه بندی: تاریخ و فرهنگ ایران،     | نظرات()